اول مارکت در حال بارگزاری است ...
آیکن story doon در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
story doon در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
story doon در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
story doon در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
story doon در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
 • تعداد دانلود :
  123
 • 1

 • توضیحات

  سلاماز اسم نرم افزار معلومه چیه دیگه نیازی به توضیح ندارهباحالترین داستانای  کتابای مختلف رو جمع کردیم تو یه نرم افزارهم داستانای ایرانی هم خارجی البته ترجمه شدهسه تا از داستانا رو هم براتون نمونه گذاشتیم حال کنیداولین داستانﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﻪ ﻓﻀﺎ را آﻏﺎز ﮐﺮد ، ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ، در ﻓﻀﺎي ﺑﺪون ﺟﺎذﺑﻪ ، ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ).ﺟﻮﻫﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤ ﯽ ﯾﺎﺑﺪ و روي ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻤﯽ رﯾﺰد ﺑﺮاي ﺣﻞ این مشکل  12 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺮف ﺷﺪ و  اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎورﯾﻦ اﻧﺪرﺳﻮن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ...ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﻃﻮل ﮐﺸ ﯿﺪ ، در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﻮدﮐﺎري ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤ ﯿﻂ ﺑﺪون ﺟﺎذﺑﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ، زﯾﺮ آب ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ، روي ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﺣﺘ ﯽ در 300 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد روی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ،   اﻣﺎ روس ﻫﺎ راه ﺣﻞ ﺳﺎده ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ ! آﻧﻬﺎ از ﻣﺪاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ:اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو روش در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ  ﺗﻤﺮﮐﺰ روي ﻣﺸﮑﻞﻧﻮﺷﺘﻦ در ﻓضا ﯾﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روي راه ﺣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎردومین داستان ﻣﻼﻧﺼﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻫﺮ روز در ﺑﺎزار ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮕﯽ ، ﺣﻤﺎﻗﺖ او را دﺳﺖ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .دو ﺳﮑﻪ )ﯾﮑﯽ ﻃﻼ و دﯾﮕﺮي ﻧﻘﺮه ( ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ ؛ اﻣﺎ ﻣﻼ ﻧﺼﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﮑﻪ ﻧﻘﺮه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد ! اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .ﻫﺮ روز، ﮔﺮوﻫﯽ زن و ﻣﺮد ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ و دو ﺳﮑﻪ ﺑﻪ او ﺷﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﻣﻼﻧﺼﺮاﻟ ﯿﻦ ﻫﻤﺸﻪ ﺳﮑﻪ ﻧﻘﺮه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﯽ ﮐﺮد. ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ از دﯾﺪن اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ ...در ﮔﻮﺷﻪ ي ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ : ﻫﺮ وﻗﺖ دو ﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﺳﮑﻪ ﻃﻼ را ﺑﺮدار! اﯾﻦ ﺟﻮري ﻫﻢ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮔﯿﺮت ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻫﻢ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺖ ﻧﻤﯽ اﻧﺪازﻧﺪ .ﻣﻼ ﻧﺼﺮاﻟﺪﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻇﺎﻫﺮاً ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ را ﺑﺮدارم ، دﯾﮕﺮ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺣﻤﻖ ﺗﺮ از آﻧﻬﺎﯾﻢ . ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ داﻧ ﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﮏ ﭼﻪ ﻗﺪر ﭘﻮل ﮔ ﯿﺮ آورده ام ! ﻧﺘﯿﺠﻪ:اﮔﺮ ﮐﺎري ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻫ ﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻮ را اﺣﻤﻖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ...اینم سومیدر ﯾﮏ ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺳﺮد ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ، ﻣﺮدي وارد اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮوي واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ دي ﺳﯽ ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻦ وﯾﻠﻮن ﮐﺮد. اﯾﻦ ﻣﺮد در  دﻗﯿﻘﻪ ، ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎخ را ﻧﻮاﺧﺖ  .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻠﻮغ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ، ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي رﻓﺘﻦ ﺑﻪﺳﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺘﺮو ﻫﺠﻮم آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻮازﻧﺪه ﺷﺪ .از ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺪم ﻫﺎﯾﺶ ﮐﺎﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧ ﯿﻪ اي ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد ، ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد. ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ، وﯾﻠﻮن زن اوﻟﯿﻦ اﻧﻌﺎم ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ ، ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺎس ﯾﮏ دﻻري ﺑﻪ درون ﮐﺎﺳﻪ اش اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺮاه ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ، ﻣﺮدي در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﯿﻘﯽ ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ، ﺑﻪ دﯾﻮار ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺗﮑ ﯿﻪ داد ؛ وﻟﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎن ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ از ﺻﺤﻨﻪ دور ﺷﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ وﯾﻠﻮن زن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن داد ، ﮐﻮدك ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اي ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدرش او را ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ و ﮐﺸﺎن ﮐﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺮد .ﮐﻮدك ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎي وﯾﻠﻮن زن ﭘﺮداﺧﺖ ، ﻣﺎدر ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﮐﺸ ﯿﺪ و ﮐﻮدك در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ وﯾﻠﻮن زن ﺑﻮد ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎدر ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ، اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻮدك دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن  دﻗﯿﻘﻪ اي ﮐﻪ وﯾﻠﻮن زن ﻣ ﯽ 45 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ و واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎن ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺮاي ﺑﺮدن ﺷﺎن ﺑﻪ زور ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻮاﺧﺖ ، ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ، اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ اﻧﻌﺎم دادﻧﺪ ، ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ، و ﺳﯽ و دو دﻻر ﻋﺎﯾﺪ وﯾﻠﻮن زن ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﯾﻠﻮن زن از ﻧﻮاﺧﺘﻦ دﺳﺖ ﮐﺸ ﯿﺪ و ﺳﮑﻮت ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ، ﻧﻪ ﮐﺴ ﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ، ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ، و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ او را ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﻠﻮن زن ﻫﻤﺎن )ﺟﺎﺷﻮا ﺑﻞ( ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳ ﯿﻘﯿﺪاﻧﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ، و ﻧﻮازﻧﺪه ي ﯾﮑﯽ از ﭘ ﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي وﯾﻠﻮن ، ﺑﻪ ارزش ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﺷﻮا ﺑﻞ ، دو روز ﻗﺒﻞ از ﻧﻮاﺧﺘﻦ در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺘﺮو ، در ﯾﮑﯽ از ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺳﺘﻮن ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻠﯿﻂ ﻫﺎﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺷﺪه ﺑﻮد ، و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺑﻠ ﯿﻂ ﯾﮑﺼﺪ دﻻر ﺑﻮد . اﯾﻦ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺣﻘ ﯿﻘﯽ اﺳﺖ ؛ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺟﺎﺷﻮا ﺑﻞ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو ﺗﻮﺳﻂ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ، و ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶِ ﺗﻮانِ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻠﯿﻘﻪ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺮدم ﺑﻮد . ﻧﺘﯿﺠﻪ:آﯾﺎ ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺳﺎﻋﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و درك زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘ ﯿﻢ ؟ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﺮاي ﻗﺪرداﻧﯽ از آن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻧﺒﻮغ و ﺷﮕﺮد ﻫﺎ را در ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧ ﯿﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟

  تغییرات آخرین نسخه

  • بهبود قالب
  • بهبود کیفیت

  دسترسی

  • ACCESS_NETWORK_STATE
  • INTERNET
  • WAKE_LOCK
  • ACCESS_NETWORK_STATE
  • INTERNET
  • RECEIVE
  • WAKE_LOCK
  • RECEIVE_BOOT_COMPLETED
  • READ_PHONE_STATE

  سایر اطلاعات

  • پرداخت درون برنامه ای :ندارد
  • تاریخ بروزرسانی : 23-03-1395
  • نسخه برنامه : v1.0
  • نسخه اندروید: 2.3.3به بالا

  برنامه های مشابه

  بیشتر

  سایر اپلیکیشن های این توسعه دهنده

  بیشتر