اول مارکت در حال بارگزاری است ...
آیکن Lingonet در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
Lingonet در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
Lingonet در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
Lingonet در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
Lingonet در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
Lingonet در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
Lingonet در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
Lingonet در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
Lingonet در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
Lingonet در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
 • تعداد دانلود :
  119
 • 1

 • توضیحات

  آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻟﯿﻨﮕﻮﻧﺖ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه از ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در ﺣﻮزه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ .ﮐـﺎرﺑﺮ از ﻃﺮﯾـﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﻨﮕﻮﻧﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ آﻧﻬـﺎ را داﻧﻠـﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش زﺑﺎن و ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. 

  تغییرات آخرین نسخه

  • در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮع SD و HD ﭘﺨﺶ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﺑﺎ دو ﮐﯿﻔﯿﺖ
  • SD و HD اﻣﮑﺎن داﻧﻠﻮد وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺎ دو ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎي وﯾﺪﯾﻮﻫﺎي داﻧﻠﻮد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ
  • ﻣﺸﺎﻫﺪه وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه

  دسترسی

  • INTERNET
  • READ_EXTERNAL_STORAGE
  • WRITE_EXTERNAL_STORAGE
  • READ_PHONE_STATE
  • RECEIVE_SMS
  • ACCESS_NETWORK_STATE

  سایر اطلاعات

  • پرداخت درون برنامه ای :دارد
  • تاریخ بروزرسانی : 08-11-1396
  • نسخه برنامه : 1.1
  • نسخه اندروید: 4.1به بالا

  برنامه های مشابه

  بیشتر

  سایر اپلیکیشن های این توسعه دهنده

  بیشتر