ایستگاه شکم در شبکه اجتماعی


com.changal.delivery

چنگال سفارش آنلاین غذا

شبکه اجتماعی
رایگان
com.chilivery

چیلیوری | سفارش آنلاین غذا

شبکه اجتماعی
رایگان
com.joelapenna.foursquared

Foursquare - Best City Guide

شبکه اجتماعی
رایگان